Frågor och svar om Norra Kajen

1. När går det att flytta in?
2. Blir boendet på Norra Kajen dyrare än andra nyproducerade boenden?
3. Kommer det att finnas hyresrätter i området?
4. Vilka kommer att bygga i området?
5. Kommer Beijers fastighet att vara kvar?
6. Var startar ni byggnationen?
7. Kommer vi som flyttar in att bo i ett byggområde under lång tid?
8. Är det möjligt att få en båtplats nära bostaden?
9. Kommer Tivoliverkets rötkamrar att flyttas?
10. Kommer reningsverket att flyttas?
11. När är nya E4 klar?
12. Kommer flytten av E4 vid Kulturmagasinet att påverka planerna för Norra Kajen?
13. Kommer området att försörjas med fjärrvärme?
14. Kommer det att finnas möjligheter att kyla lägenheterna?
15. Kommer det att finnas daghem i området?
16. Kommer det att finnas skolor i området?
17. Kommer det att finnas äldreboende i området?
18. Kommer området att vara tillgängligt för oss som inte bor där?
19. Kan man köpa villatomter i området?
20. Vi hör mycket om att det ska byggas ekologiskt och hållbart nuförtiden, vad kommer ni att göra inom dessa områden?

1. När går det att flytta in?
Tidigaste inflyttning är 2016.
> Upp

2. Blir boendet på Norra Kajen dyrare än andra nyproducerade boenden?
Det kostar mer att exploatera gammal industrimark med långa kajer men vi avser att möte den fördyringen med lägre driftskostnader för husen. Merkostnaden blir marginell enligt vår bedömning.
> Upp

3. Kommer det att finnas hyresrätter i området?
Vår avsikt är att det skall bygga både hyresrätter, bostadsrätter och radhus i området.
> Upp

4. Vilka kommer att bygga i området?
De bolag som vill vara med och accepterar den standardnivå som vi vill ha för att utveckla Sundsvalls bästa område kommer att få möjligheter att bygga i området.
> Upp

5. Kommer Beijers fastighet att vara kvar?
Beijers har ett avtal som ger dom rätt att vara kvar till 2020. Vi försöker tillsammans med Beijers och kommunen hitta en lösning som gör det möjligt för Beijers att flytta tidigare än 2020.
> Upp

6. Var startar ni byggnationen?
Vår avsikt är att börja närmast stadens centrum och sedan fortsätta utåt efter kajen.
> Upp

7. Kommer vi som flyttar in att bo i ett byggområde under lång tid?
Om vi bygger från staden och utåt mot Skönsberg så kommer områdena att vara färdiga i samband med inflyttningen. Framtida byggområden kommer då att ligga öster om de färdiga områdena.
> Upp

8. Är det möjligt att få en båtplats nära bostaden?
Vi siktar mot att kunna erbjuda 100 båtplatser då Norra Kajen är fullt utbyggt.
> Upp

9. Kommer Tivoliverkets rötkamrar att flyttas?
Kommunfullmäktige i Sundsvall beslutade i februari 2015 att rötkammarna skall flyttas 2017/2018.
> Upp

10. Kommer reningsverket att flyttas?
Reningsverket finns insprängt under Norra Berget . Det kommer att vara kvar. Det som syns inom Norra Kajens område är rötkammarna.
> Upp

11. När är nya E4 klar?
Nya E4an öppnades för trafik i december 2014.
> Upp

12. Kommer flytten av E4 vid Kulturmagasinet att påverka planerna för Norra Kajen?
Ja, det är en fråga som vi måste lösa gemensamt med kommunen och Vägverket innan byggnationen startar.
> Upp


13. Kommer området att försörjas med fjärrvärme?

Ja området kommer att försörjas med fjärrvärme.
> Upp

14. Kommer det att finnas möjligheter att kyla lägenheterna?
Frågan utreds för närvarande.
> Upp

15. Kommer det att finnas daghem i området?
Ja, vi kommer att se till att kommunen får möjlighet att bygga flera markbundna daghem i området.
> Upp

16. Kommer det att finnas skolor i området?
För närvarande planerar vi inga skolor i området.
> Upp

17. Kommer det att finnas äldreboende i området?
Kommunen bygger för närvarande ett äldreboende i området med inflyttning januari 2017. Mitthem bygger ett trygghetsboende med inflyttning våren 2016.
> Upp

18. Kommer området att vara tillgängligt för oss som inte bor där?
Ja i högsta grad! Vi avser förse området med flera gång- och cykelvägar, promenadstråk, parker för att få området tillgängligt. Vår ambition är även att få köparna av byggrätter att bygga caféer, restauranger mm. Vi vill också skapa möjligheter att hyra lokaler permanent och tillfälligt för olika verksamheter och butiker.

> Upp

19. Kan man köpa villatomter i området?
Nej, vår idé är att bygga vidare på stadens struktur med kvarter som i stenstaden. Däremot kommer det att byggas radhus i området som kan friköpas.
> Upp

20. Vi hör mycket om att det ska byggas ekologiskt och hållbart nuförtiden, vad kommer ni att göra inom dessa områden?

  • Värmeförsörjning skall ske via fjärrvärme.
  • Vi kommer att utreda vilka alternativa byggmetoder som kan leda till en låg energiförbrukning.
  • Vi utreder om sopsug för avfall skall kunna installeras i omrdet.
  • Vi utreder förutsättningar för att tillgodogöra oss passiv solvärme samt möjligheter att sätta upp solpaneler för el produktion på husen.
  • Vi vill att materialval som används så långt det är möjligt är återvinningsbart.
  • Vi skall planera området med goda möjligheter för gång- och cykeltrafik och kollektivtrafik
  • Vi skall se till att grönytor finns både nära bebyggelsen och i parkstråk.
  • Vi skall så långt möjligt ha ett lokalt omhändertagande av dagvattnet
  • Vi skall utreda om det finns möjligheter att utvinna el ur vindkraft.

För mer information hänvisar vi till Detaljplan 1B, fördjupade översiktsplanen (FÖP) med vidhängande Miljökonsekvensbeskrivning (MKB).
> Upp