Pil höger Pil vänster Pil ned Pil up Kaldender Stäng Ladda ned Redigera Fel Notifikation RSS Sök Stjärna Ladda upp Skriva Blixt Stopp Soptunna Vind Vågor Gran Löv Sol Stuga Vattendroppe Eld Fiskben Position Karta Statistik Glödlampa Naturlig försurning Gift Begränsad miljöpåverkan Stäng Meny Minus Plus Minus med cirkel Plus med cirkel
Hoppa till innehåll

Hela Sundsvall förändras

Nya E4 Sundsvall och högbron över Sundsvallsfjärden innebär minskad trafik genom de centrala delarna av staden och Norra Kajen. Merparten av farligt gods kommer att ledas över bron och inte in i stadens centrala delar. Men beslutet om nya E4 Sundsvall och högbron betyder mycket mer än så. Det kommer helt enkelt att förändra hela Sundsvalls stadsbild.

Norra Kajens infrastruktur knyter an till staden och öppnar upp nya stråk

Vår målsättning för Norra Kajen är att skapa ett offentligt rum för liv och rörelse dygnets alla timmar. Det ger en karaktär av stad istället för ett bostadsområde och vi har dessutom den unika möjligheten att använda vattnet som en stor kvalitet såväl för de boende som för allmänheten.
folk3Den nya stadsdelen bygger på en överordnad planering av stråk för gång och cykel, grönstruktur och platser att mötas. Kopplingen till stenstaden och övriga delar av Sundsvall sker genom parker och gång- och cykelstråk som knyter ihop området med Inre hamnen, Haga och Skönsberg.

Gator och stadsboulevard

Vårt förslag bygger på samma rutsystem som stenstaden och att dela in gatorna i:

  • Huvudgata med separat bussfil
  • Lokalgator
  • Angöringsgator som vi utformar utifrån de gåendes villkor

Med stenstadens esplanad som förebild föreslår vi en genomgående infartsgata, allén eller stadsboulevarden. Gatan är en tydlig stadsgata med träd och kantstensparkering och den korsas av lokalgator på 4-5 ställen. Avvikande markbeläggningar och eventuella förhöjningar markerar korsningarna. Allén ersätter delvis nuvarande E4 som infartsväg norrifrån till centrala Sundsvall och genomströmningen av trafik ger underlag för butiker och verksamheter.

Grönstruktur och kajstråk

Vid kajen planerar vi för ett yttre kajstråk med havskontakt och det gröna stråket längs Selångersån får en fortsättning längs hela kajen. Besökaren rör sig längs kajen, genom två föreslagna parker och via broar inne i bebyggelsen.

Möjligt att skapa nya lösningar för kollektivtrafik

Kollektivtrafik prioriteras med buss och i framtiden även med spårtaxi alternativt monorail. Stadsboulevarden får 3-4 hållplatser för att nå en god tillgänglighet för de boende och verksamhterna i området.

infraSpårtaxi/monorail är ett långsiktigt hållbart transportsystem. Möjligheten att anlägga en spårtaxi/monorail skapas längs huvudgatan-allén. Resan sker endera på marken med spårtaxi eller ovan mark med monorail. Hela systemet är anpassat för funktionshindrade och äldre.

Parkering och transporter

Alla bostadsgårdar inom den nya stadsdelen ska vara bilfria och gröna och parkeringsnormen är cirka 1 plats per lägenhet. Bostadsparkering och parkering till arbetsplatser sker i garage under mark i respektive kvarter. Besöksparkering sker som kantstensparkering längs de flesta gator.

Att bygga tätt är en långsiktig strategi mot ett hållbart samhälle. Det är viktigt att leveranser till/från och inom området lokaliseras på ett trafiksäkert sätt och vårt mål är att minimera behovet av transporter och att styra dem till vissa tider på dygnet.