Varierad bebyggelse

Norra Kajen Exploatering AB har till uppdrag att driva planeringsarbetet och exploatera området så att byggherrar, fastighetsbolag, byggbolag eller andra intressenter kan bebygga det. Den planerade exploateringsgraden ser du i tabellen nedan.

I planen för bostäder ingår såväl hyresrätter som bostadsrätter samt radhus. Hur fördelningen mellan de olika till slut blir beror på byggherrarnas intresse och val och är därför något som beslutas vid försäljningen av byggrätterna. Planen ger även möjlighet att bygga äldreboenden.

Norrakajen9

Exploateringsgrad

Typ av bebyggelse

BTA* byggnader

BTA* parkering

Bostäder 240 800 47 800
Verksamheter i bostadskvarter mot
huvudgatan – Allén
12 900
Kontor i kontorsparken 29 400 8 800
Hotell 13 300 3 500
Summa: 296 400 60 100

*BTA- bruttototalarea