Stadsutveckling i samverkan

Sundsvalls kommuns översiktsplan från 2005 pekar bland annat ut Norra Kajen som utvecklingsområde för bostäder, handel och verksamheter. Norra Kajen Exploatering AB har tagit fram en nu antagen fördjupad översiktsplan över hur denna utveckling ska gestalta sig.

Utifrån den fördjupade översiktsplanen för Norra Kajen växer detaljplanerna fram och den första detaljplanen antogs sommaren 2011.

skiss