Perspektiv4

Den första detaljplanen antogs sommaren 2011

Den första antagna detaljplanen omfattar deletapp 1B som består av tretton kvarter med byggrätter som omfattar cirka 80 000 m², vilket innebär byggnation av cirka 700 lägenheter samt en del kommersiella ytor.

En detaljplan innehåller bestämmelser om hur vi får bebygga marken och vad vi ska använda den till. Detaljplanen reglerar till exempel byggnaders storlek, höjd och gestaltning men även vad som ska vara allmän mark och vad som ska vara kvartersmark (privat mark). En detaljplan ligger till grund för olika beslut, exempelvis bygglov.

Antagandehandlingar