droppar

Kvalitets- och miljöprogram för Norra Kajen

Detaljplanen kan inte styra den kvalitet vi vill uppnå, både vad gäller allmänplatsmark och kvartersmark. Därför har vi tagit fram ett kvalitets- och miljöprogram som är riktlinjer för alla insatser i området.

Programmet involverar även byggherrarna. Innehållet visar de ambitioner som vi har på byggherrarna men även kommunens egna mål för vårt arbete med allmän platsmark i form av parker, gator och vägar samt kajer.

Programmet har antagits av både Norra Kajen Exploaterings styrelse och stadsbyggnadsnämnden i kommunen. På så sätt når vi hög kvalitet och värnar om de intentioner som finns för Norra Kajen.